▶ Dịch vụ tư vấn thuế

 Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn thuế

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bởi các chuyên gia bản xứ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn tại Việt Nam và các chuyên gia Nhật Bản.

Dịch vụ Nội dung

Dịch vụ tư vấn
hàng tháng

・Thỏa thuận trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề thuế, v.v. phát sinh hàng ngày qua điện thoại hoặc e-mail

・Tư vấn thiết lập các báo cáo nội bộ
・Kiểm tra các hồ sơ cần thiết nộp cơ quan thuế
・Cập nhật các quy định về pháp luật có liên quan

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

・Người Việt Nam
・Người Nhật

【Làn đầu】

 ・Đăng ký MST cá nhân

 ・Đăng ký người phụ thuộc (trường hợp cần thiết)

 

【Hàng quý, năm】

 ・Lập tờ khai thuế TNCN hàng quý

 ・Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm

 ・Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN khi kết thúc nhiệm kỳ công tác

 ・Hỗ trợ nguyên năm

   Khai thuế hàng quý x 4 lần + khai quyết toán thuế

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

・Lập tờ khai thuế hàng quý
・Lập tờ khai quyết toán thuế cuối năm
・Rà soát lại tờ khai thuế hàng quý
・Rà soát lại tờ khai quyết toán thuế cuối năm

4

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

・Tờ khai thuế GTGT
・Hoàn thuế GTGT

5

Thuế nhà thầu

・Thực hiện kê khai thuế nhà thầu.

6

Tư vấn thuế

・Kiểm tra mức thuế suất, có hay không chịu thuế
・Hỗ trợ lập hợp đồng
・Kiểm tra rủi ro thuế thông qua soát xét hợp đồng

7

Hỗ trợ soạn công văn gởi cơ quan nhà nước

・Hỗ trợ soạn công văn gởi các cơ quan nhà nước liên quan về thuế

8

Hỗ trợ kiểm toán thuế

・Hỗ trợ kiểm toán thuế

2016年10月01日